Ban lãnh đạo hiệp hội

Ban lãnh đạo Hiệp hội

ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN CHẤP HÀNH

ĐƯỢC ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HỘI VIÊN LẦN THỨ II – NHIỆM KỲ 2020 – 2025

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (HANSIBA)

THÔNG QUA NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2021