Trang chủChưa phân loạiChủ tịch Hansiba tham dự hội thảo khoa học nâng cao trách...

Chủ tịch Hansiba tham dự hội thảo khoa học nâng cao trách nhiệm công vụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Sáng ngày 19/12/2019, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội trong điều kiện mới”. Ông Nguyễn Hoàng, Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA), Chủ tịch Tập đoàn N&G (N&G Group) tham dự và trình bầy bài tham luận với chủ đề “Đạo đức công vụ vì sự phát triển Thủ đô và Đất nước” tại Hội thảo.

 Sáng ngày 19/12/2019, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh dân vận chính quyền phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội trong điều kiện mới”.

Ông Nguyễn Hoàng, Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn N&G (N&G Group), Chủ tịch Hiệp hội DN ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) đã tham dự và trình bầy bài tham luận với chủ đề “Đạo đức công vụ vì sự phát triển Thủ đô và Đất nước” tại Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: TS. Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Tham dự Hội thảo còn có đại điện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, quận, huyện của Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, Hà Nội đang hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, kỷ cương, minh bạch và liêm chính, trong đó đặc biệt đề cao trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, trong thời gian qua, tất cả hệ thống chính trị của thành phố quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp tại công sở, nơi cư trú và công cộng, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

Năm 2017, thành phố Hà Nội đã lựa chọn chủ đề là “Năm kỷ cương hành chính”; năm 2018 là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; chủ đề công tác này tiếp tục được thành phố triển khai thực hiện trong năm 2019.

Cùng với việc tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp, Hà Nội quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Ban Chấp hành Trung ương, về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị quyết số 18 -NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Là địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt xong bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong toàn bộ các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp, đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá theo vị trí việc làm, bước đầu mang lại hiệu quả.

Thành phố ban hành và thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, trưởng – phó phòng chuyên môn thuộc sở, UBND cấp huyện; bảo đảm đến năm 2020, 100% cán bộ chủ chốt cấp cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức của thành phố có nhiều đổi mới như việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị và giám đốc các sở chuyên ngành, chấm điểm trưởng các phòng chuyên môn cấp sở và ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ tịch cấp huyện chấm điểm chủ tịch cấp xã…

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được triển khai sâu rộng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được đặc biệt quan tâm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm; thái độ, lề lối làm việc của công chức đã có chuyển biến tích cực, rõ nét.

Tại hội thảo đã có 83 bài tham luận và 11 ý kiến được các đại biểu trình bày và nêu ra trong chương trình. Thạc sỹ Nguyễn Hoàng, Đại biểu HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn N&G (N&G Group), Chủ tịch Hiệp hội HANSIBA đã tham gia trình bầy tham luận với chủ đề “Đạo đức công vụ vì sự phát triển Thủ đô và Đất nước” tại Hội thảo. 

Ông Nguyễn Hoàng đã chúc mừng và nêu thông tin TP Hà Nội đã đạt được kết quả rất tốt trong quá nửa nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ số phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, đặc biệt PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của Thủ đô đã tăng 9/63 tỉnh thành, về đích trước 2 năm kế hoạch nhiệm kỳ, kết quả này gắn với năng lực – trình độ và tâm huyết của đội ngũ công chức thủ đô nói riêng cùng sự lãnh đạo của Thành uỷ – HĐND – UBND thành phố Hà Nội.

Trong tham luận, Đại biểu Nguyễn Hoàng đã đưa ra 5 giải pháp đề xuất một số cơ chế, chính sách để chính quyền Hà Nội cần triển khai khi mong muốn nền đạo đức công vụ Thủ đô phát triển gắn với bền vững.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn,  khẳng định, Hội thảo đã thu được nhiều ý kiến sâu sắc, quý báu của các nhà khoa học và kinh nghiệm thực tiễn phong phú từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Những nội dung trên cần tiếp tục được giải mã, chắt lọc, vận dụng vào thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực thi trách nhiệm công vụ và dân vận chính quyền của Thủ đô, chuyển hóa thành khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến và hành động đầy trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, kỷ cương, minh bạch và liêm chính, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của Hà Nội thời gian tới, đồng thời đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện tin: N&G Group

Nguồn: tapchicongsan.org.vn

Dưới đây là link toàn văn bài tham luận của Đại biểu ThS. Nguyễn Hoàng trình bày tại hội thảo và được đăng trên Tạp chí Cộng sản với chủ đề:

ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ VÀ ĐẤT NƯỚC

Vui lòng kích vào link trên để xem toàn văn Bài tham luận với chủ đề: Đạo đức Công vụ vì sự phát triển Thủ đô và Đất nước

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Hội viên tiêu biểu

- Advertisment -spot_img

Bài viết phổ biến nhất