Điều lệ

ĐIỀU LỆ 

Hiệp hội Doanh nghiệp Ngành Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 434/QĐ-UBND  ngày 20 tháng 1
năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

 Để xem toàn văn Điều lệ Hansiba mời kick vào đây ./