Phương hướng hoạt động

Phương hướng hoạt động của Hansiba

1 – Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các Cơ quan nhà nước, các tổ chức, Hiệp hội trong và ngoài nước có cùng mục tiêu 

a – Xây dựng và phát triển quan hệ với các Cơ quan nhà nước

Trong thời gian vận động để thành lập Hiệp hội và tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013 – 2018), Ban vận động thành lập Hiệp hội đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp từ UBND thành phố Hà Nội, sự ủng hộ từ các Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam cũng như sự giúp đỡ, hướng dẫn từ các Sở Công thương, Sở Nội vụ và các cơ quan hữu quan, cùng toàn thể các doanh nghiệp, Hội viên. Trong quá trình hoạt động của mình Hiệp hội sẽ tiếp tục duy trì, hợp tác và phát triển hơn nữa các mối quan hệ đó để thực hiện tốt các chức năng của Hiệp hội;
Thông qua các mối quan hệ hợp tác, làm việc với các cơ quan của Nhà nước, Hiệp hội sẽ thực hiện tốt vai trò người đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hội viên:
–    Hiệp hội chủ động trong việc truyền đạt các ý kiến nguyện vọng của Hội viên đối với cơ quan Nhà nước. Hiệp hội chủ động trong việc tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các cơ chế chính sách, tạo ra môi trường ngày càng thuận lợi cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại thủ đô Hà Nội;
–    Hiệp hội sẽ chủ động trong việc phối hợp các cơ quan, ban ngành tỉnh để tổ chức thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về lĩnh vực phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đã được Nhà nước ban hành, áp dụng đối với Hội viên. Góp phần tích cực vào việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp và doanh nhân trong đời sống kinh tế, xã hội. Góp phần nâng cao Thương hiệu và uy tín, phát triển thiết thực hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa cho Hiệp hội và Hội viên. Đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các mặt hàng, sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành công nghiệp hỗ trợ của Hội viên;
–    Hiệp hội chủ động tham gia vào việc đề xuất và thực hiện các chương trình, dự án, nhằm tăng cường vai trò tiên phong của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức là Hội viên của Hội đối với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hỗ trợ phục vụ công nghệ cao. Qua đó góp phần thiết thực vào cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của mỗi Hội viên trong hiệp hội cũng được đặc biệt chú trọng để đóng góp cho xã hội những dự án thiết thực nhằm tạo thêm việc làm, thu hút nguồn lực lao động có chất lượng cao, ổn định. 
–    Hiệp hội sẽ hỗ trợ, duy trì phát triển các doanh nghiệp có những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ xuất khẩu chủ lực, liên kết mạng lưới chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu với những đối tác, bạn hàng quốc tế đã, đang hợp tác với các doanh nghiệp hội viên tại Hà Nội và trong nước. … nhằm tạo nguồn thu ngoại tệ đóng góp thiết thực cho công cuộc kiến thiết thủ đô. Hợp tác phát triển nguồn nhân lực, tiếp thu những công nghệ khoa học kỹ thuật, ứng dụng và tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất, nghiên cứu chế tạo các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao từ các đối tác, bạn hàng, tổ chức hợp tác quốc tế, tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu những rủi ro trong quá trình phát triển, hội nhập của Đất nước…Qua đó quảng bá hình ảnh của Hiệp hội và Hội viên, giới thiệu Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ tới cộng đồng dân cư và toàn thể xã hội;

b. Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, Hiệp hội trong và ngoài nước có cùng mục tiêu.

Xây dựng và tạo mối quan hệ bền vững với các tổ chức, Hiệp hội trong nước có cùng mục tiêu như : Các hiệp hội trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Hội doanh nghiệp cùng ngành nghề, lĩnh vực tại các tỉnh, thành trong cả nước nhằm thống nhất hành động, nâng cao hiệu quả hoạt động vì mục tiêu chung là hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam nói chung và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sản xuất nói riêng. Qua đó phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ bền vững, đóng góp thiết thực vào chủ trương “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện chủ trương tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực, các sản phẩm, lĩnh vực hàng hóa tại Việt Nam chưa sản xuất được…và tránh những hành động đi ngược với lợi ích chung của cộng đồng;
Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, đặc biệt từ các tổ chức quốc tế, chính phủ, phi chính phủ. Các cơ quan hợp tác quốc tế, tổ chức tài chính, ngân hàng tại các quốc gia, vùng lãnh thổ phát triển, đã có những hình thức hợp tác chiến lược song phương cấp Chính phủ với Việt Nam như Nhật Bản; Hàn Quốc; Liên bang Nga; Hoa Kỳ; EU; ASEAN… liên quan đến phát triển sản xuất công nghiệp…để được hỗ trợ mọi mặt về tri thức, kinh phí và những nhân tố khác cho sự phát triển của từng Hội viên trong Hiệp hội.

2 – Phát triển Hội viên và không ngừng tăng cường lợi ích Hội viên

Phát triển Hội viên và tăng cường lợi ích Hội viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) . 
Thời gian qua Ban vận động thành lập Hiệp hội đã làm việc tích cực, liên tục nhằm vận động các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức tham gia trở thành Hội viên của Hsiba và đã đạt được những kết quả bước đầu. Nhưng để xây dựng Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội lớn mạnh và bền vững thì Hiệp hội cần phải thu hút thêm nhiều Hội viên hơn nữa, phát triển Hội viên cả về số lượng và chất lượng. 
Mục tiêu phát triển Hội viên có sự thay đổi trong từng giai đoạn và từng thời kỳ. Căn cứ vào sự phát triển ở từng giai đoạn từng thời kỳ mà Ban chấp hành và Thường trực Hiệp hội sẽ đề xuất các phương án Phát triển Hội viên tại các kỳ Đại hội cho phù hợp. Mỗi kỳ Đại Hội, Ban chấp hành Hiệp hội sẽ đưa ra những mục tiêu cụ thể về số lượng và chất lượng Hội viên cụ thể để Đại hội thông qua.

a.    Phát triển hội viên:

Phát triển Hội viên được coi là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Hiệp hội trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của mình. Công tác phát triển Hội viên trong giai đoạn đầu (nhiệm kỳ lâm thời sau Đại hội lần thứ nhất) từ năm 2013 đến 2018 cần phải đạt được những yêu cầu cơ bản sau:
(* Về nhiệm vụ phát triển số lượng Hội viên tham gia Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội -HANSIBA- dự kiến nêu trên. Ngay sau Đại hội lần thứ nhất (Nhiệm kỳ lâm thời Hsiba) sẽ được Ban Chấp hành, Thường trực Hiệp hội triển khai phối hợp với ban, ngành trực thuộc TP Hà Nội như Sở Công thương; Sở Kế hoạch & Đầu tư; Ban Quản lý các Khu công nghiệp & Chế xuất để triển khai các bước rà soát, tập hợp các doanh nghiệp quốc doanh, TNHH; cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại địa bàn thủ đô Hà Nội, có các sản phẩm, lĩnh vực SXKD, đầu tư thuộc ngành CNHT. Từ đó kêu gọi, vận động các doanh nghiệp tham gia Hiệp hội. Cũng như bám sát mục tiêu phát triển các doanh nghiệp thuộc ngành CNHT tại Việt Nam dựa trên Quyết định số 1556/2012/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Chính phủ về “phê duyệt đề án trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” đã được Thủ tướng Chính phủ  ký quyết định, ban hành).

Về chất lượng: 
–    Có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quốc doanh, TNHH, cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).  Đặc biệt thu hút Hội viên ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung tại thủ đô Hà Nội…v.v;
–    Có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức khoa học, giáo dục đào tạo…có quy mô khác nhau, hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực liên quan đến ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao…v.v.
–    Có sự tham gia của những Hội viên có học hàm, học vị cao trong xã hội như: Cử nhân, Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư…v.v.
–    Công tác Hội viên: 
–    Đây là công tác trọng tâm của Hiệp hội, Hiệp hội tiếp tục vận động Hội viên đăng ký tham gia Hiệp hội mới và thu hút thêm nhiều Hội viên mới. Chủ trương của Hiệp hội chú ý đến chất lượng Hội viên, không chạy theo số lượng;
–    Cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác về Hội viên, quản lý, lưu giữ bảo mật thông tin về Hội viên;
–    Duy trì thông tin liên lạc với Hội viên thông qua nhiều kênh như địa chỉ, website Hội, Tạp chí chuyên môn của Hội, email, fax, điện thoại…trong đó chú ý Website của Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HSIBA).
–    Thông qua các hoạt động của Hiệp hội, thông qua hoạt động của các Ban chuyên môn nhằm nâng cao tính kết nối của Hội viên với Hội viên;
–    Nâng cao kiến thức Hội viên đối với các hoạt động của Hiệp hội; đặc biệt là các kiến thức về pháp luật, kiến thức quản lý hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ mới, hợp tác quốc tế trong việc phát triển chuỗi giá trị cung ứng hàng hóa toàn cầu và các kỹ năng cần thiết khác cho Hội viên;
–    Có chế độ ưu đãi cho Hội viên đối với những Hội viên có ý thức đóng góp xây dựng Hiệp hội, gắn bó với sự phát triển bền vững của Hiệp hội.

b.    Tăng cường lợi ích Hội viên:
Phát triển Hội viên phải luôn đi cùng với củng cố, tăng cường lợi ích Hội viên. Bất cứ Hội viên nào khi quyết định tham gia Hiệp hội cũng gửi niềm tin và mong muốn nhận được từ Hiệp hội những sự hỗ trợ về cả vật chất, tinh thần và nhất là tư vấn chính sách, pháp luật, tư vấn kỹ năng xây dựng và phát triển lĩnh vực, ngành nghề của doanh nghiệp mình. Hiệp hội chú trọng phát triển Hội viên và tăng cường lợi ích Hội viên là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, đó được coi là chỉ tiêu đánh giá mức độ thành công của Hiệp hội.
Trong khi tiến hành các hoạt động nhằm tăng cường lợi ích Hội viên, những nội dung sau sẽ được chú ý:
–    Tăng cường vị thế, uy tín Thương hiệu của từng Hội viên; bảo vệ lợi ích Hội viên và hỗ trợ các Hội viên trong quá trình hình thành, xây dựng, phát triển lĩnh vực, ngành hàng, nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh của Hội viên. 
–    Để hỗ trợ thực tiễn các doanh nghiệp là Hội viên của Hiệp hội có nhu cầu phát triển mở rộng ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ của mình, Hiệp hội sẽ tập trung hỗ trợ đặc biệt về vấn đề thu xếp nguồn vốn, cho vay, hỗ trợ tài chính từ các tổ chức ngân hàng là thành viên của Hiệp hội cũng như Hiệp hội sẽ kết nối, đề xuất với các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư phát triển cấp Nhà nước và thành phố Hà Nội cùng các tổ chức tài chính , ngân hàng, quỹ đầu tư quốc tế nhằm tìm kiếm các nguồn vốn vay, cho vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh của từng Hội viên .
–    Để tạo sự liên kết hội nhập, đoàn kết phát triển và có tiếng nói chung trước đối tác, khách hàng, bạn hàng trong nước và quốc tế. Hiệp hội sẽ phân chia các doanh nghiệp Hội viên có cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ (Các ngành, nghề như đã được nêu tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg gồm: cơ khí chế tạo, điện tử – tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt – may, da – giầy và công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao) thành các các nhóm Hội viên với nhau, các Chi hội với nhau (cùng có quy mô, tính chất, lĩnh vực hoạt động) có những yêu cầu về hợp tác, phát triển như nhau. Để từ đó sẽ liên kết, có tiếng nói chung về phân khúc thị trường cung ứng tiêu thụ sản phẩm, cùng thống nhất về quan điểm về chất lượng, giá bán, giá cấu thành lên sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Tránh sự cạnh tranh bất lợi, để các đối tác, khách hàng ép giá, hạ giá thành của sản phẩm do Hội viên thuộc Hiệp hội sản xuất ra .
–    Bộ máy tổ chức, điều hành Hiệp hội sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đội ngũ chuyên gia kinh tế, cố vấn của Hiệp hội để triển khai việc nắm bắt được các đặc điểm này cũng như nhu cầu của đời sống kinh tế xã hội, những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực của từng Hội viên để có thể lựa chọn được các hình thức xây dựng, quảng bá và phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp của Hội viên nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của nhóm Hội viên hay chi hội ngành nghề nêu trên của Hội viên thuộc Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội ;
–    Cần có sự thống nhất cao về mục tiêu của việc phát triển Hội viên và tăng cường lợi ích Hội viên trong cả hệ thống Hiệp hội.

3.  Công tác tổ chức hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực

a – Công tác tổ chức
–    Xây dựng bộ máy Ban chấp hành, Thường trực và khối văn phòng gọn nhẹ, năng động, tăng tính hiệu quả của công tác Ban Chấp hành thông qua việc phân công đảm trách từng nhiệm vụ cụ thể.
–    Phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể  Ban chấp hành, Ban thường trực, Ban kiểm tra – Giám sát và các ban chuyên môn khác của Hiệp hội tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa cán Ban, bộ phận;
–    Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ được phân công của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng của Hiệp hội và các Bộ phận chuyên môn thuộc Văn phòng Hội;
–    Xây dựng và phát triển đội ngũ Hội viên làm nòng cốt của Hiệp hội;
–    Thành lập các bộ phận hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội như phát triển hội viên, sự kiện Hội, hợp tác quốc tế, truyền thông, tài chính, thi đua, khen thưởng….;
–    Xây dựng và mở rộng mối quan hệ hợp tác với mọi tổ chức và các cá nhân có chung ý tưởng đưa Hiệp hội phát triển bền vững;

b – Xây dựng cơ chế hoạt động minh bạch, hiệu quả
Trên cơ sở Điều lệ của Hiệp hội và Cơ cấu tổ chức điều hành đã được thông qua tại Đại hội và được cơ quan thẩm quyền phê chuẩn, Hiệp hội xây dựng một cơ chế hoạt động rõ ràng, hiệu quả để đảm bảo:
–    Các hoạt động của Hiệp hội đều tuân thủ pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội;
–    Sự thống nhất điều phối hoạt động;
–    Khuyến khích sự năng động, tích cực của các Ban chuyên môn, bộ phận chuyên môn, các đề xuất cá nhân phù hợp và thực hiện công việc hiệu quả;
–    Trách nhiệm của tập thể và cá nhân luôn cụ thể, rõ ràng;
–    Lợi ích gắn với sự đóng góp, kết quả công việc.

c – Phát triển nguồn nhân lực
–    Nguồn nhân lực quyết định sự thành công của Hiệp hội chính là Hội viên và các đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện tổ chức cơ quan hữu quan, chuyên viên nhà nước được tham gia vào bộ máy điều hành hoạt động của Hiệp hội. Để đảm bảo chất lượng cán bộ, đội ngũ chuyên viên có đủ năng lực gánh vác nhiệm vụ, công tác cán bộ, nhân viên thuộc Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội cần được làm tốt theo nguyên tắc sau:
–    Tuyển dụng cán bộ, chuyên viên, nhân viên các Ban, Ban chuyên môn, bộ phận chuyên môn, bộ phận giúp việc của Hiệp hội theo yêu cầu công việc và theo các tiêu chuẩn tuyển dụng của Hiệp hội xác định căn cứ vào yêu cầu công việc ở từng vị trí của Hiệp hội, vào các yếu tố khác như: độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn, tư cách đạo đức, trách nhiệm công việc…;
–    Thường xuyên đào tạo kiến thức, đào tạo kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ, chuyên viên tạo ra các kỹ năng chuyên nghiệp cho cán bộ , chuyên viên hoạt động Văn phòng Hiệp hội và các Ban chuyên môn, Bộ phận chuyên môn của Hiệp hội;–    Có chính sách khuyến khích cán bộ, chuyên viên, nhân viên làm việc lâu dài, không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần làm việc hăng say, mẫn cán và có trách nhiệm cao trong công việc;
–    Chính sách sử dụng lao động phù hợp theo nguyên tắc, chính sách sử dụng lao động và các lợi ích khác gắn với sự đóng góp, kết quả công việc.

4.  Phát triển hoạt động Đầu tư, sản xuất kinh doanh cho Hội viên

Đóng góp vào nhiệm vụ phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ – ngành công nghiệp nền tảng để phát triển Đất nước theo định hướng “công nghiệp hóa – Hiện đại hóa” của Đảng, Nhà nước là một nhiệm mang tính cốt lõi và lâu dài của các doanh nghiệp, các thế hệ doanh nhân Việt Nam, trong đó có cộng đồng các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Và sự ra đời của Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội đó chính là để chung tay thực hiện được xứ mệnh cao cả ấy để cùng xây dựng, phát triển và khẳng định vị thế của các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trong thời đại mới, thời đại hội nhập và phát triển cùng bạn bè quốc tế trong tiến trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước ngay từ những sản phẩm, lĩnh vực sản xuất hàng hóa của mỗi doanh nghiệp mang tới thị trường và xã hội. Để làm được nghĩa vụ công dân, người doanh nhân cao cả ấy đòi hỏi từng Hội viên cũng như Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội phải có những định hướng cụ thể và lâu dài trong quá trình hoạt động của mình. 

Ở mỗi giai đoạn, có một mục tiêu riêng, cách thức tiến hành riêng nhưng tất cả đều nhằm hướng đến phát triển Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội bền vững. Trong 5 năm đầu tiên của Hiệp hội. Hiệp hội chia giai đoạn:
–    Giai đoạn 1: Hình thành (2013 – 2014);
–    Giai đoạn 2: Củng cố phát triển (2014 – 2018).

a.    Giai đoạn 1 (2013 – 2014): Hình thành và hoàn thiện cơ cấu tổ chức
Các hoạt động dự kiến được thực hiện trong một năm đầu là xây dựng cơ sở vật chất và hình thành cơ cấu tổ chức Hiệp hội hoàn thiện và hiệu quả.
•    Cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội gồm:
–    Ban Chấp hành;
–    Ban Thường trực;
–    Ban Kiểm tra – giám sát;
•    Các ban chuyên môn giúp việc của Hiệp hội gồm:
–    Văn phòng Hiệp hội;
–    Ban Tài chính;
–    Ban Xúc tiến Đầu tư – Đối ngoại – Hợp tác quốc tế;
–    Ban Truyền thông – Thi đua – Khen thưởng;
•    Mỗi Ban chuyên môn theo tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ sẽ hình thành các Bộ phận chuyên môn trực thuộc. Bộ phận chuyên môn có nhiệm vụ thực hiện các công việc cụ thể của Ban chuyên môn, hỗ trợ Ban chuyên môn hoàn thành tốt các công việc được giao.
•    Đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn cho các chuyên viên phòng ban, xây dựng hệ thống kiến thức quản lý và điều hành công việc hiệu quả;
•    Hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và các yếu tố khác phục vụ cho quá trình hoạt động và phát triển Hiệp hội.
b.    Giai đoạn 2 (2014 – 2018) : Củng cố và phát triển Hiệp hội
•    Củng cố, hoàn thiện mọi mặt hoạt động của Hiệp hội:
–    Tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ cấu, bộ máy tổ chức của Hiệp hội về cả chất lượng và số lượng;
–    Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin của Hiệp hội (mạng máy tính, cơ sở dữ liệu thông tin). Một số hoạt động thông tin cần khác: Website, thương mại điện tử, tạp chí chuyên môn…v.v;
–    Liên kết, phát triển dịch vụ đào tạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao kiến thức Thương hiệu, Tạo chuỗi giá trị cung ứng hàng hóa giữa các Hội viên và đối tác, bạn hàng trong nước và quốc tế; Pháp luật về chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; sở hữu trí tuệ, Kỹ năng quản lý doanh nghiệp, kỹ năng kinh doanh, cung cấp lao động có tay nghề cho doanh nghiệp…v.v;
•    Xây dựng và khai thác các chương trình, dự án:
–    Xây dựng, khai thác các chương trình, dự án, tổ chức các sự kiện quảng bá ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, tìm kiếm cơ hội, phát triển và thực hiện các dự án hợp tác với các tổ chức, Hội, Hiệp hội trong và ngoài nước, các Cục, Vụ, Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI); và các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh, quảng bá một cách sâu, rộng, hiệu quả Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội trong cộng đồng dân cư;
–    Xây dựng, khai thác các chương trình, dự án phát triển sản xuất kinh doanh, tìm kiếm cơ hội, phát triển và thực hiện các dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế, trong nước, Trung tâm xúc tiến đầu tư và Thương mại tại các thành phố lớn và một số tỉnh thành khác trong nước và tại các nước đang phát triển (nhóm G20) .
•    Hoạt động khác: 
–    Tổ chức, tham gia Hội chợ, quảng cáo: Tham gia các họat động hội chợ, quảng cáo để giúp doanh nghiệp làm tốt hoạt động tiếp thị, phát triển thị trường. Sớm tiến hành các công tác chuẩn bị để liên kết tổ chức hội chợ cho các doanh nghiệp khi có đủ điều kiện.
–    Phát triển, ứng dụng lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng các website Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội và xuất bản một số ấn phẩm tạp chí chuyên môn……Đây sẽ là kênh thông tin về quá trình hình thành và phát triển Hiệp hội, cung cấp thông tin về các lĩnh vực, kiến thức chuyên môn liên quan đến Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội, đồng thời trở thành diễn đàn dành cho Hội viên với các lĩnh vực gắn với các chuyên đề như: quảng cáo thương hiệu; tổ chức sự kiện; kỹ năng quản lý kinh doanh, Kỹ năng phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh, pháp luật Sở hữu trí tuệ…v.v; 
–    Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị truyền thông, các cơ quan chuyên môn và các cơ quan chức năng khác để tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm quảng bá Thương hiệu của Hiệp hội và các Hội viên một các sâu rộng đối với công chúng. Tạo sức mạnh về dư luận để thu hút sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Từ đó thúc đẩy uy tín và sự phát triển Thương hiệu, mua bán, giao dịch hàng hóa, sản phẩm của mỗi Hội viên thuộc Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội .
–    Đào tạo: Hiệp hội chủ trương phát triển một số hoạt động Tư vấn, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh nhằm trực tiếp phục vụ Hội viên, hình thành các các dịch vụ chuyên hỗ trợ doanh nghiệp (đào tạo, tư vấn, thông tin, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ…) nhằm tạo ra nguồn thu cho Hiệp hội.  
–    Xây dựng các chương trình, dự án hỗ trợ Hội viên của Hiệp hội như: Đào tạo kỹ năng quản lý, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của các nước phát triển, các tổ chức, doanh nghiệp tại các nước như Nhật Bản; Liên Bang Đức; Hoa Kỳ; Hàn Quốc…để nâng cáo hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ…v.v;

5. Về Tài chính của Hiệp hội

Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội là tổ chức hoạt động, tự trang trải về tài chính là chính, Hiệp hội chỉ có thể hoạt động có hiệu quả khi tạo ra được một nguồn thu nhập đủ và ổn định.
a.    Ý nghĩa của việc đảm bảo tài chính Hiệp hội
–    Tăng cường uy tín, vị thế của Hiệp hội và nhờ đó làm tốt chức năng là người đại diện hợp pháp của Hội viên, liên kết hỗ trợ giúp Hội viên để cùng thúc đẩy, mở rộng và quảng bá thương hiệu, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư;
–    Chủ động trong việc triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu của Hiệp hội. Thu hút sự tham gia tích cực của các Hội viên;
–    Góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, nâng cao hiểu biết, kinh nhiệm và quảng bá được thương hiệu, hình ảnh và lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các Hội viên, từ đó nâng cao uy tín và chất lượng hoạt động của Hiệp hội.
b.    Hiệp hội cần có tài chính để chi thường xuyên cho các hoạt động sau:
–    Chi phí để vận hành bộ máy tổ chức Hiệp hội;
–    Chi phí để trang bị cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ quá trình hoạt động của Hiệp hội;
–    Chi phí để triển khai các hoạt động, tổ chức các sự kiện, giới thiệu, quảng bá hình ảnh thương hiệu, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh cho Hội viên;
–    Chi phí để mở các lớp đào tạo kiến thức xây dựng thương hiệu, mở các lớp đào tạo kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý cho Hội viên;
–    Chi phí khác để duy trì hoạt động của Hiệp hội như: Xuất bản Tạp chí, xây dựng Website….v.v.
c.    Nguồn tài chính của Hiệp hội 
Hiệp hội có thể huy động từ những nguồn tài chính sau:
–    Lệ phí và hội phí do Hội viên góp;
–    Phí cung cấp Dịch vụ (đào tạo kỹ năng xây dựng Thương hiệu, tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ, thông tin, chuyển giao công nghệ, hội thảo, hội chợ triển lãm…);
–    Được hỗ trợ thông qua việc tham gia và thực hiện các chương trình, dự án, tổ chức sự kiện…;
–    Được hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế, trong nước thông qua các chương trình dự án do Hiệp hội đề xuất;
–    Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

6.  Khen thưởng

–    Xây dựng tiêu chí khen thưởng cho Hội viên, các cá nhân và tập thể có những thành tích,   đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển của Hiệp hội theo tinh thần khuyến khích, động viên và ghi nhận;
–    Xét và khen thưởng kịp thời những Hội viên, các cá nhân và tập thể tích cực tham gia hoạt động  Hiệp hội và có sáng kiến xây dựng Hiệp hội;
–    Đề xuất với các cơ quan chức năng xét khen thưởng những hình thức cao hơn theo Luật thi đua khen thưởng Nhà nước đã ban hành.